Projektet ny Byggvarudeklaration eBVD1.0

Historik om projektet

När eBVD- projektet avslutades skrevs en  SBUF-rapport. Den beskriver projekt, ställningstaganden, resultat, den detaljerade innehållsbeskrivningen med bilagor om deltagare, deklarationens inmatningsfält och xml-schema. Du tar del av den nedan och finner också förstudien som låg till grund för projekt och slutprodukt och en kort bakgrundshistorik.

En uppdaterad Byggvarudeklaration, Rapport NR B 2252

slutraport eBVD2015

Ladda ner rapporten här (pdf).

Förstudien och projektet inför den framtida BVD:n

Förstudien om framtidens Byggvarudeklaration är klar. Projektets syfte har varit att komma fram till vilka avgränsningar och förutsättningar som finns för att hållbart säkerställa utvecklingen och förvaltningen av byggvarudeklarationen så att tillgänglighet, uppdatering, användbarhet, kostnadseffektivitet samt kopplingen till lag- och marknadskrav förbättras. Förstudien har resulterat i ett förslag till en projektplan som utvecklar BVDn för framtiden.

Följande delmoment har genomförts inom studien: – Omvärldsanalys av lagkrav, marknadskrav samt digitalt format – Kravställarnas krav och leverantörernas möjlighet att lämna information – Resultatspridning och förankring – Förslag till projekt för utveckling av byggvarudeklarationen

Utifrån omvärldsanalysen, enkät och intervjuer samt kontakter med referensgrupp och styrelsen för BVD-föreningen föreslås följande punkter att genomföras i ett första steg:

Lagkrav Alla avsnitt i BVDn ses över så de tar höjd för lagstiftning Byggproduktförordningens prestandadeklaration föreslås bli en del av BVDn

Marknadskrav Redovisning av kemiskt innehåll förslås upprätthållas på samma nivå som idag, som går längre än lagkrav BVD harmoniseras med krav som ställs på produkter enligt BREEAM, LEED och Miljöbyggnad BVD ska fortsatt göras tillgänglig på engelska och svenska

Digitalt format En hemsida kommer att skapas för materialtillverkare där BVD genereras som en bearbetningsbar datafil och en pdf.

Genomförandet av projektet kommer att beslutas och drivas av BVD-föreningen.

Ta del av hela rapporten här 140206 (pdf)

 

Bakgrund

Föreningen för Byggvarudeklarationer som ägs gemensamt av byggsektorn har fått utvecklingsbidrag från SBUF för att genomföra en förstudie för att utveckla byggvarudeklarationen för framtiden. Förstudien kommer att omfatta behovsanalys och omvärldsbevakning samt att titta på hur  man kan göra byggvarudeklarationen mer tillgänglig genom digitalisering.

Byggvarudeklarationerna är ett viktigt verktyg som branschen har valt för att uppfylla det frivilliga producentansvaret. Informationen om byggvarors miljöegenskaper blir en allt viktigare del för att klara hela byggnadens miljöprestanda. En viktig aspekt för framtiden är att kunna göra informationen mer tillgänglig genom digitalisering, en annan är att arbetet med miljöinformationen kan bli mer kostnadseffektivt.

Förstudien kommer att behandla följande frågor:

– Hur arbetet med byggvarudeklarationer uppfattas idag och hur de kan förbättras – Hur omvärldskraven ser ut från EU, nationellt, regionalt och från olika miljöbedömningssystem vad gäller miljöinformation av byggnadsmaterial. – Behoven av digitalisering av miljöinformationen undersöks och olika vägar för det. – Globala BIM-system kommer att inventeras och hur dessa kan användas för digitalisering av informationen

– Fördelarna med en digital hantering är att information om innehåll och livscykelinformation i produkter kan följa med i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning säger Fredrik Winberg, ordförande i föreningen.

Förstudien genomförs av Byggmaterialindustrierna, IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP Environmental.

Pressmeddelande 130429 (pdf)