Samhällsbyggnadssektorns samverkan – rapporten om bakgrunden till framtidens BVD eBVD

Förstudien om framtidens Byggvarudeklaration låg klar 2015.  Projektets syfte var att komma fram till vilka avgränsningar och förutsättningar för att hållbart säkerställa utvecklingen och förvaltningen av byggvarudeklarationen så att tillgänglighet, uppdatering, användbarhet, kostnadseffektivitet samt kopplingen till lag- och marknadskrav förbättras. Förstudien resulterade i ett förslag till en projektplan för BVDn och framtiden.

Delmoment inom studien:
– Omvärldsanalys av lagkrav, marknadskrav samt digitalt format
– Kravställarnas krav och leverantörernas möjlighet att lämna information
– Resultatspridning och förankring
– Förslag till projekt för utveckling av byggvarudeklarationen

Utifrån omvärldsanalysen, enkät och intervjuer samt kontakter med referensgrupp och styrelsen för BVD-föreningen genomfördes i ett första steg:

Lagkrav
Alla avsnitt i BVDn ses över så de tar höjd för lagstiftning
Byggproduktförordningens prestandadeklaration föreslås bli en del av BVDn

Marknadskrav
Redovisning av kemiskt innehåll förslås upprätthållas på samma nivå som idag, som går längre än lagkrav
BVD harmoniseras med krav som ställs på produkter enligt BREEAM, LEED och Miljöbyggnad
BVD ska fortsatt göras tillgänglig på engelska och svenska

Digitalt format
En hemsida för materialtillverkare där BVD genereras som en bearbetningsbar datafil och en pdf.

Föreningen för Byggvarudeklarationer – samverkansenheten inom samhällsbyggnadssektorn drev, genomförde och beslutade i projektet .

Ta del av hela rapporten här